Florenta of Pumelia Garden, CZ

narozená: 15.4.2013

barva: f 23

testy: Felv Fiv - N/N